.. תנאי השימוש באתר ..

.. תנאי השימוש באתר אחת ..

ברוכה הבאה
לאתר אחת – www.ahat.co.il ("האתר")

האתר אחת, מברך אותך על שבחרת להשתמש באתר ומקווה שיענה על ציפיותייך. בטרם הגלישה באתר, לרבות ביצוע כל פעולה כגון קריאה, תגובה, תשלום והשתתפות בסדנא, הדהוד, או כל פעולה אינטראקטיבית אחרת, עלייך לקרוא את תנאי השימוש המפורטים להלן, וכן תנאי שימוש ייעודיים במידה וקיימים, המהווים הסכם התקשרות מחייב בינך לבין שרית חביב ("שרית"), לכל דבר ועניין. במידה וקיימת אי בהירות כלשהי אנו עומדים לרשותך בדואל, דרך האתר, בדף "צרי קשר".

תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון נקבה, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

שימושך באתר, ובשירותים המוצעים בו, כפוף לקבלתך המוחלטת את תנאי השימוש שלהלן.

מונחים והגדרות

"האתר" האתר המוגדר לעיל ואתרים נוספים המתארחים בדומיין זה.

"המשתמשת" או "הגולשת" גולשת המשתמשת באתר, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות מחשב ו/או אמצעי אחר, לרבות תקשורת סלולארית. הנך מצהירה ומאשרת כי הנך בת 18 שנים, במידה והנך קטינה או אינך זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

"תכנים" או "מידע" התכנים המופיעים באתר, לרבות סיפורים, טקסטים, כתבות, תמונות, קטעי וידאו, קטעי אודיו, תוכנות, קבצי גרפים, יישומים, עיצובים וכיוב.

הסיפורים באתר

מבוססי מציאות אך אינם זהים לה, פרטים ושמות טושטשו והורחקו על מנת שלא לפגוע, כמותם כספרות יפה, שנועדה לעורר הזדהות עם מצבים אנושיים נשיים יומיומיים.

התכנים באתר

לרבות סדנאותיו, אינם מהווים תחליף לייעוץ וטיפול והדרכה מקצועית, מטרתם לאפשר לנשים להתבונן ולכתוב על חייהן הן, לדעת יותר את עצמן. הסדנאות, פותחו על דעתי ומתוך ניסיון חיי, במידת הזהירות והרגישות הנדרשת. אני סומכת על שיקול דעתך האישי, בדבר מידת התאמתן לך.

האתר ושרית לא יהיו אחראים לכל נזק עקיף ו/או ישיר שייגרם למשתמשת כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע, וכן, אינם אחראים לתכנים של צדדים שלישיים, לרבות לעניין זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאות דיבה, פגיעה בפרטיות ואמינות המידע של התכנים האמורים. האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישיים או על המשתמשת העושה בהם שימוש.

אחריות

כל שימוש באתר ובסדנאותיו תעשה על אחריותה הבלעדית והמלאה של המשתמשת, ולא תהיה לה כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי האתר וכלפיי ככותבת וכעורכת הסדנאות, וכן כלפי מנהלים ו/או עובדים ו/או נושאי משרה באתר ומטעמו.

זכויות קניין רוחני

כל הדפים המצויים באתר, לרבות הנתונים והמידע שהם מכילים, הם רכושה הבלעדי של שרית, ואין לראות במידע ובשירותים הניתנים באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של שרית. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של שרית. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לשרית, שמורים לשרית. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר, בלא קבלת הסכמתה של שרית בכתב ומראש.

הנך מצהירה כי ידוע לך שיתכן ובאתר מתפרסמים חומרים המוגנים בזכויות יוצרים ו/או בדרך אחרת. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של האתר ו/או מי מטעמו.

הנך מתחייבת ומצהירה כי הינך בעלת מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים אשר מועלים על ידך לאתר וכי אין בפרסום התכנים על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ו/או חוק זכויות יוצרים, התשס"ח – 2007 ו/או חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה – 1965 ו/או כל חוק אחר.

תנאי שימוש בפורום

פרטיותך ופרטיות המשתמשות האחרות באתר חשובה לנו.

באתר קיימים פורומים, בהם מועלים תכנים משלי, משלך ומשל משתתפות אחרות. התכנים הינם פרטיים והנך מתבקשת לשמור על סודיותם, לכבד את פרטיותם, להתייחס אליהם בכבוד וברגישות בעת שאת מגיבה אליהם, ולהפעיל שיקול דעת בעת התגובה. זכרי כי התגובות בפורומים אלה הינן בגדר דעה אישית של הכותבת, ואינם בגדר חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם איש מקצוע, ויש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת.

האתר מאובטח ואנו עושים כמיטב יכולתנו לשמור על סודיות כתבי המשתתפות בו. אולם, אין האתר ו/או מי מטעמו אחראי לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לתכנים אשר הועלו על ידי המשתמשות, מסיבות שונות שאינן בשליטתנו.

האתר רשאי לשנות, מעת לעת, את מבנה הפורומים, מראם, וזמינותם של השירותים והתכנים שבהם, וכן, לא לפרסם תגובה כלשהי או להסירה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של שרית, ללא הודעה מוקדמת.

בעשותך שימוש באתר במסגרת מסירת תכנים לפרסום, לרבות בפורומים, חלה עלייך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה אשר עשויה לנבוע מכך, ועלייך להימנע מלפרסם בו: (1) תכנים שהעלאתם ו/או תכנם בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגעים בפעילות המערכת; (2) תכנים בעלי אופי גזעני, פוגעני ו/או שיש בפרסומם משום לשון הרע ו/או עבירה על חוק כלשהו; (3) תכנים העלולים לפגוע ו/או להזיק ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי מעליב, משמיץ, טורדני או פוגע העלול לפגוע ברגשות הציבור; (4) כל תוכן העלול להוות בסיס לקובלנה פלילית ו/או תביעה אזרחית או מהווה הפרה של כל חוק ישראל, לרבות תוכן בלתי חוקי ו/או תוכן המעודד, מסייע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל; (5) כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע בשם הטוב של שרית ו/או צד שלישי; (6) כל תוכן העלול להוות הטעייה ו/או כל תוכן הידוע למשתמש כשקרי, מטעה או מסולף; (7) תכנים הפוגעים בפרטיות; (8) תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; (9) תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כשלהו; (10) כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם ו/או (9) תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא. יובהר כי האתר רשאי שלא לפרסם ו/או להסיר כל תוכן אשר כולל אחד או יותר מהסעיפים האמורים.

יתכן שהתכנים אשר מתפרסמים בפורום אינם אמיתיים ו/או מדויקים ו/או נכונים, במלואם או בחלקם. האתר ושרית אינם אחראים לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו לך אם תפעלי על בסיס המידע, התכנים או המסרים המפורסמים בפורומים וכל הסתמכות עליהם הינה באחריותך הבלעדית.

האתר לא יישא כלפי המשתמשת באחריות ביחס לתגובות אשר יתקבלו ביחס לפרסום בפורומים, או לכל תוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שייגרם למשתמשת או לרכושה בעקבות התגובות הנ"ל. האתר לא יישא כלפי המשתמשת באחריות לשימוש אשר ייעשה על ידי צד שלישי כלשהו בתכנים אשר פורסמו על ידי המשתמשת באתר.

אינדקסים

תכנים המוצגים באתר ובכללם המלצות על אתרים ועל פעילותן של נשים שונות, הינם באחריותם הבלעדית של מי מטעם אתרים אלה ונשים אלה.

כל הסתמכות של משתמשת ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, מוצרים, שירותים, דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה, כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמשת ועל אחריותה הבלעדית.

מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמשת ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו, וכן לא יהיו אחראים לכל מחדל ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד קשר בין המשתמשת לבין צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה, אף אם המשתמשת למדה לראשונה אודות הצד השלישי מתוך האתר.

מפעילי האתר לא יהיו אחראים להתקשרות שתיווצר בין משתמשת לבין צד שלישי, ולא יהיו אחראים לטיב ו/או איכות המוצר ו/או השירות הניתנים ו/או מוצעים למשתמשת על ידי צד שלישי.

מפעילי האתר לא יהיו אחראים ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמשת או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

אפשרות שיתוף

האתר אינו אחראי לתכנים בהם תבחרי לשתף אחרים במסגרת אפשרויות השיתוף באתר. במידה ותעשי זאת, את מתחייבת לא לעבור על חוקי מדינת ישראל ו/או לא לעודד דבר ביצוע עבירה על החוקים. את הבעלים החוקי של כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המועלים על ידך במסגרת השיתוף ובמידה ואלה יפרו זכויות יוצרים מכל סוג שהוא, את מייפה את כוח האתר להסיר מעצמו כל אחריות ולהעביר אלייך כל תביעה בנושא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר לתבוע ממפרת הזכויות כאמור, שיפוי בגין הנזקים שנגרמו לו.

כמו כן, את מתחייבת לא לשתף באופן הפוגע בשמו הטוב של אדם, קבוצה או חברה כלשהי. לאתר הזכות לסנן ו/או למחוק תכנים שאינם עומדים במסגרת כללי השימוש שבהסכם זה ו/או תכנים הפוגעים בצדדים שלישיים או מפרים זכויות יוצרים ו/או מפרים את הדין.

הודעות

הנך מסכימה ונותנת את רשותך לכך שהאתר ישתמש בפרטים שמסרת במסגרת ההירשמות או כל עדכון של פרטים אלו וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלך (לרבות באמצעות COOKIES) לצורך שיפור השירות המוצע על ידי האתר ועל מנת ליידע אותך בדבר כתבים חדשים, לרבות סיפורים, כתבות, מומלצים, סדנאות, מוצרים ושירותים (המוצעים על ידי האתר ועל ידי צדדים שלישיים) העשויים לעניין אותך ולשגר אליך דברי פרסומת.

את המידע כאמור ואת דברי הפרסומת מפעילי האתר יהיו רשאים להביא לידיעתך באמצעות (א) משלוח לכתובת המגורים שלך; (ב) משלוח הודעות אלקטרוניות לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסרת; (ג) הודעות מסרים קצרים, בין השאר לטלפון הסלולארי שלך (SMS);

הסכמתך כאמור לעיל מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח - 2008. מובהר כי על אף הסכמתך כאמור, את תהיי רשאית לחזור בך מהסכמה זו על ידי משלוח הודעת סירוב לאתר בהתאם להוראות החוק.

כמו כן, יובהר כי את מבינה, מסכימה ומאשר כי בקשה להפסקת קבלת דיוור פרסומי מהאתר תעשה על ידך רק באחת משתי הדרכים הנ"ל, ולא באמצעות משלוח מייל לחברה.

הנך מאשרת כי ידוע לך והנך מסכימה כי הודעות ועדכונים שנשלחו אליך בדואר אלקטרוני ייחשבו כאילו נתקבלו לאחר 48 שעות מרגע המשלוח.

רכישת השירותים המוצעים באתר

לצד הסדנאות המוצעות באתר, מוצג מחירן, והוא כולל מע"מ על פי דין, במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין.

הרכישה באתר תעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה מהווה תנאי מוקדם לרכישה.

השלמת הליך הרישום והמכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתפת תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה. מלבד האמור, פתיחת סדנת "שש" מותנית גם ברישומן של שש משתתפות לסדנא, ותיפתח עם רישום המשתתפת השישית.

במידה וחו"ח, לאחר תום הליך הרישום והמכירה, יתברר לשרית כי לא ניתן יהיה להתחיל את הסדנא המבוקשת, מכל סיבה שהיא, שרית תציע ללקוחה סדנא חלופית, דומה בתכונותיה ובמחירה, בפנייה ישירה ללקוחה באמצעות הטלפון או הדואר האלקטרוני שלה. במידה ואין הלקוחה מעוניינת בסדנא החלופית, תבוטל ההזמנה וכספה של הלקוחה, ככל ששולם, יוחזר לה. בוטלה המכירה או סופק ללקוחה מוצר חלופי כאמור, לא תהא לשרית כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם ללקוחה או לאחר, וללקוחה לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי שרית בגין הרכישה או ביטולה, ובכלל זה בגין רכישת מוצר במחיר גבוה יותר ו/או בגין אובדן רווחים ו/או בגין כל נזק אחר, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוחה.

אופן ההשתתפות

לאחר השלמת הליך ההרשמה תבחר כל לקוחה שם משתמשת וסיסמא, לאחר בחירת שם משתמשת וסיסמא, יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון , מספר כרטיס אשראי וכד'. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה.

שרית נותנת לכל לקוחה הרשאה אישית, אשר אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה ו/או להמחאה ו/או למכירה ו/או להורשה בין אם בתמורה ובין אם לא בתמורה.

הינך מצהירה ומתחייבת בזאת כי המידע שסיפקת לגבי עצמך והפרטים האישיים אשר דווחו על ידך במהלך הרישום (להלן: "המידע האישי") הנם נכונים, מלאים, ושלמים, וכי לא סיפקת כל מידע אשר הינו שקרי, ו/או מוטעה ו/או עלול להטעות ו/או אשר אינו אמת.

לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפויה להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי תקבל הלקוחה הודעה מתאימה תוך 96 שעות
ולפיה תידרש הלקוחה ליצור קשר טלפוני עם שרית לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי.

ככל שעסקה לא תאושר על ידי חברות האשראי, תהיה העסקה מבוטלת

ביטול השתתפות בסדנא

שרית תהא רשאית לבטל השתתפות בסדנא או בחלקה במידה ותמצא כי הלקוחה מבצעת שימוש שאינו ראוי בחומרים הנחשפים בפניה בסדנא ו/או אינה נותנת כבוד ומגלה רגישות ושיקול דעת בתגובותיה כלפי האתר וכלפי משתתפות אחרות בסדנאות באתר ו/או אינה שומרת על סודיות ופרטיות המשתתפות האחרות בסדנאות וכתביהן, הן במסגרת האתר והן מחוץ לו.

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוחה בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה עד 7 ימי עבודה.

למען הסר ספק, במידה ושרית תבטל את השתתפות הלקוחה בסדנא מהסיבות כאמור, לא יושבו לה דמי ההשתתפות.

אספקת השירות

שרית ו/או מי מטעמה אינה אחראית לשיבושים בשירותי האתר הנובעים מנסיבות שאינן בשליטתה, ובכלל זה: תקלות במערכות התקשורת, הטלפוניה ו/או המחשוב, אירועים של כוח עליון, פעולות איבה, שביתות, השבתות וכדומה. בנסיבות בהן הענקת השירות איננה אפשרית, רשאית שרית אף לבטל את הרכישה, ולהשיב ללקוחה את כספה, ככל ששולם, בגין אותה רכישה.

אבטחת מידע ופרטיות

האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.

כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן . במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר ושרית לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוחה או למי מטעמה, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

האתר ושרית מתחייבים לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומות באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ואלא בהסכמתן.

עבירות פליליות ואזרחיות

אסור למשתמשות לנצל את השימוש באתר לשם ביצוע פעולות המנוגדות לחוק.

אסור לנצל את השימוש באתר לשם תמיכה ו/או הפצה של פעילות כלשהי הקשורה לסמים, הימורים, פורנוגרפיה, זנות, פורנוגרפיית קטינים, גניבה, הפצת וירוס-מחשב, פיצוח תוכניות (רשתות) מחשבים פרטיות, הפרת הרשאות לגבי תוכנות, מסחר לא חוקי בכרטיסי אשראי, פשעים, או הפרות חוק אחרות כלשהן.

המשתמשות באתר מחויבות לשמור על החוקים המתייחסים להוצאה דיבה. כתיבה, הצגה או העברה של חומר הסתה, מאיים, גזעני, או שיש בו שימוש בשפה מגונה או מאיימת. כל חומר כאמור אסור.

מקום השיפוט והחלת הדין

על תנאי שימוש אלו, פרשנותם, אכיפתם, ועל כל פעולה או סכסוך הנובע מהם, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב יפו.

אי אכיפה של תניה כלשהי בהסכם זה ע"י האתר לא תהווה ויתור על זכותו לאכוף אותה בכל שלב שהוא, בין אם אי האכיפה הייתה זמן ארוך או קצר.

כל מקום בו יפסק כי תניה בהסכם זה הינה בטלה, תשונה התניה באופן אשר ישאיר אותה על כנה עד כמה שניתן.

התיישנות

המשתמשת מסכימה בזאת, כי כל תביעה ו/או דרישה נגד האתר ו/או מי מטעמו ו/או שרית תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד פרסומה ו/או הופעתה באתר והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט. למען הסר ספק, הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.

שונות

האתר ו/או מי מטעמו ו/או שרית לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמשת או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

הינך מצהירה כי ידוע לך כי בכל מקרה האתר לא יהא מחויב כלפיך בסך העולה על הסך ששולם על ידך עבור השירות.

רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות .

שרית שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הסכם שימוש זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

המשך קריאה חזרה